Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica

This site is hosted by CWI

logo

Statutes

The following is a legal document (in Dutch) that describes the rules and regulations of the NVTI.

Statuten

Artikel 1.
1.	De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica".
2.	Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
3.	De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4.	De vereniging stelt zich ten doel de theoretische informatica te bevorderen haar beoefening en haar toepassingen aan te moedigen.

Artikel 2.
	De vereniging kent gewone leden en ereleden. Ereleden worden benoemd door het bestuur.

Artikel 3.
	De vereniging kan niet worden ontbonden dan met toestemming van tenminste drievierde van het aantal gewone leden.

Artikel 4.
	Het verenigingsjaar is het kalenderjaar.

Artikel 5.
	De vereniging tracht het doel omschreven in artikel 1 te bereiken door
a.	het houden van wetenschappelijke vergaderingen en het organiseren van symposia en congressen;
b.	het uitgeven van een of meer tijdschriften, waaronder een nieuwsbrief of vergelijkbaar informatiemedium;
c.	en verder door alle zodanige wettige middelen als in enige algemene vergadering goedgevonden zal worden.

Artikel 6.
1.	Het bestuur schrijft de in artikel 5.a bedoelde bijeenkomsten uit en stelt het programma van elk van deze bijeenkomsten samen.
2.	De redacties der tijdschriften als bedoeld in artikel 5.b worden door het bestuur benoemd.
Artikel 7.
	Iedere natuurlijke persoon kan lid van de vereniging worden. 
	Instellingen hebben geen stemrecht.

Artikel 8.
	Indien enig lid niet langer als zodanig wenst te worden beschouwd, dient hij de ledenadministratie van de vereniging daarvan kennis te geven.

Artikel 9.
	Ieder lid ontvangt een exemplaar der statuten, opgenomen in de nieuwsbrief van de vereniging. 
	Een exemplaar van de statuten kan ook opgevraagd worden bij de secretaris.
	Ieder lid ontvangt de tijdschriften als bedoeld in artikel 5.b.

Artikel 10.
	Het bestuur bestaat uit tenminste zes personen die direct door de jaarvergadering worden gekozen, voor een periode van drie jaar. 
	Het bestuur heeft het recht het precieze aantal bestuursleden te bepalen.
	Bij de samenstelling van het bestuur dient rekening gehouden te worden met de wenselijkheid dat vertegenwoordigers van de 
	verschillende werkgebieden van de theoretische informatica in Nederland in het bestuur worden opgenomen.
	Het bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 11.
	Eens per drie jaar vindt een verkiezing plaats van het bestuur door de jaarvergadering.
	De door de jaarvergadering gekozen bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal twee maal drie jaar. 
	Na deze periode zijn  zij niet terstond herkiesbaar, met uitzondering van secretaris en penningmeester. 
	De voorzitter wordt gekozen voor de tijd van drie jaar en is na afloop van zijn ambtstermijn niet onmiddellijk als zodanig 
	herkiesbaar. In zijn functie als bestuurslid blijft het in de vorige alinea bepaalde van kracht.


Artikel 12.
	Het bestuur stelt de kandidaten voor voor eventuele vacatures. 
	Kandidaten kunnen ook voorgesteld worden door gewone leden, minstens een maand voor de jaarvergadering via de secretaris. 
	Dit dient schriftelijk te gebeuren op voordracht van tenminste vijftien leden.
	In het geval dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures worden de gestelde kandidaten door de jaarvergadering in 
	het bestuur gekozen geacht. 
	Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal vacatures wordt op de jaarvergadering door schriftelijke stemming beslist. 
	Ieder aanwezig lid brengt een stem uit op evenveel kandidaten als er vacatures zijn. Van de zo ontstane rangschikking worden de 
	kandidaten met de meeste punten verkozen, tot het aantal vacatures. 
	Hierbij geldt voor de jaarvergadering een quorum van dertig. In het geval dat het aantal aanwezige leden op de jaarvergadering 
	onder het quorum ligt, kiest het zittende bestuur de nieuwe leden. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter 
	(of indien niet aanwezig, van de secretaris) de doorslag.

Artikel 13.
	Het bestuur bepaalt elk jaar het precieze aantal bestuursleden, mits in overeenstemming met artikel 10. 
	In het geval van aftreden of uitbreiding wordt de zo ontstane vacature aangekondigd via mailing of nieuwsbrief, minstens twee 
	maanden voor de eerstvolgende jaarvergadering. Kandidaten voor de ontstane vacatures worden voorgesteld door bestuur en 
	gewone leden zoals bepaald in artikel 12.
	Bij aftreden van bestuursleden in eerste of tweede jaar van de driejarige cyclus worden de vacatures vervuld op de eerstvolgende 
	jaarvergadering. Bij aftreden in het derde jaar vindt vervulling van de vacatures plaats tegelijk met de algemene driejaarlijkse 
	bestuursverkiezing. Voorts kan het bestuur beslissen om vervanging van een aftredend bestuurslid te laten vervullen tot de 
	eerstvolgende jaarvergadering. 
	Bij uitbreiding van het bestuur in het eerste of tweede jaar van de cyclus worden de vacatures vervuld op de eerstvolgende 
	jaarvergadering. Bij uitbreiding in het derde jaar vindt vervulling van de vacatures plaats tegelijk met de driejaarlijkse bestuursverkiezing.
	Bij inkrimping stelt het bestuur vast welke leden van het bestuur zullen aftreden.

Artikel 14.
	De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
	De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris en indien ook deze afwezig is door het 
	in jaren oudste aanwezig lid van het bestuur.
	De secretaris is belast met het houden der notulen van alle huishoudelijke vergaderingen en met het voeren der correspondentie.

Artikel 15.
	Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of dit door drie zijner leden wordt gewenst.

Artikel 16.
	Minstens eenmaal per jaar wordt door het bestuur een algemene vergadering bijeengeroepen; een van deze vergaderingen wordt 
	expliciet aangeduid met de naam van jaarvergadering; deze vindt plaats op een door het bestuur te bepalen dag en plaats.

Artikel 17.
	De jaarvergadering zal steeds gekoppeld zijn aan een wetenschappelijk symposium.
	De op het algemene gedeelte vaan de jaarvergadering te behandelen onderwerpen zijn
a.	Verslag door de secretaris;
b.	Rekening en verantwoording van de penningmeester;
c.	Verslagen van de redacties der door de vereniging uitgegeven tijdschriften;
d.	Eventuele verkiezing van bestuursleden;
e.	Wat verder ter tafel komt.
	Het bestuur is verplicht een bepaald punt op de agenda van een algemene vergadering te plaatsen indien uiterlijk vier weken van te 
	voren tenminste vijftien gewone leden schriftelijk de wens daartoe aan het bestuur te kennen geven.Artikel 18.
	Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd, nadat op een algemene vergadering een commissie voor statutenwijziging is benoemd. 
	Deze commissie doet binnen zes maanden haar voorstellen via het bestuur aan de leden toekomen. Gedurende drie maanden daarna kunnen 
	amendementen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat deze ter kennis van de gewone leden brengt, waarna een algemene 
	vergadering de voorstellen en de ingediende amendementen behandelt.
	Ter vergadering kunnen nieuwe amendementen in behandeling worden genomen, die betrekking hebben op de voorstellen van de commissie of 
	de schriftelijk ingediende amendementen.
	Eerst wordt over elk der amendementen afzonderlijk gestemd; een amendement kan worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen. 
	Het al dan niet geamendeerde voorstel wordt daarna in zijn geheel in stemming gebracht, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van 
	stemmen besluit tot afzonderlijke stemming over bepaalde artikelen, waarna de resterende artikelen in hun geheel in stemming gebracht worden.
	In beide gevallen kunnen de voorgestelde wijzigingen slechts worden aangenomen met een meerderheid van tweederde van het aantal 
	uitgebrachte stemmen.
	Aangenomen statutenwijzigingen treden onmiddellijk in werking.

Artikel 19.
	Op een vergadering worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Elk aanwezig 
	gewoon lid heeft daarbij het recht een stem uit te brengen.
	Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk, die over personen met gesloten briefjes.
	Uitsluitend bij schriftelijke stemmingen worden blanco stemmen gerekend geldig te zijn uitgebracht.

Artikel 20.
a.	De jaarvergadering geeft bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling door de statuten wordt 
	vereist, of de jaarvergadering gewenst voorkomt.
b.	Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of 
	van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 21.
	In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

This page is maintained by Leen Torenvliet